Zboží skladem expedujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
PAVOUCI s.r.o.
se sídlem Královská cesta 147, Kolín IV, 280 02 Kolín
identifikační číslo: 27869300
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122943,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.worksafety.cz

 

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jako „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PAVOUCI s.r.o., se sídlem Královská cesta 147, Kolín IV, 280 02 Kolín, identifikační číslo: 27869300, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122943 (dále jako „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jako „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jako „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese cz (dále jako „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jako „webové rozhraní obchodu“).

  2. Je-li kupujícím fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jako „spotřebitel“), řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího těmito obchodními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jako „ZOS“).

  3. Je-li kupujícím osoba odlišná od spotřebitele, řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího těmito obchodními podmínkami neupravené OZ s výjimkou ust. § 2158 až § 2174 OZ, která se v souladu s § 2158 odst. 1 OZ nepoužijí.

  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  6. Jiné než tyto obchodní podmínky se na vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nepoužijí. K odkazům kupujícího na jiné obchodní podmínky před uzavřením kupní smlouvy se nepřihlíží.

  7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Uživatelský účet 

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Uživatelský účet může být zřízen jakékoli fyzické osobě starší 18 let. Každá fyzická osoba může mít zřízen pouze jeden uživatelský účet. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit duplicitní uživatelské účty.

  3. Zřízení a vedení uživatelského účtu je bezplatné.

  4. Uživatelský účet je kupujícímu zřízen po odsouhlasení obchodních podmínek okamžikem doručení potvrzení registrace uživatelského účtu kupujícímu na jeho emailovou adresu vyplněnou do registračního formuláře.

  5. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Před odesláním každé objednávky má kupující možnost správnost údajů uvedených ve objednávce ověřit. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající není vůči kupujícímu odpovědný za případnou újmu či jiné vady plnění způsobené uvedením nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů.

  6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu vzniklou kupujícímu vyzrazením či jiným únikem přístupových údajů k jeho uživatelskému účtu či jeho neoprávněným užitím třetí osobou.

  7. Dozví-li se kupující o tom, že došlo k vyzrazení či úniku přístupových údajů k jeho uživatelskému účtu, případně má-li podezření na to, že by k takovému vyzrazení či úniku mohlo dojít, je povinen učinit veškerá rozumná opatření za účelem zabránění budoucího zneužití uživatelského účtu.

  8. Veškeré problémy s přístupem k uživatelskému účtu ohlásí kupující bezodkladně po jejich zjištění prodávajícímu na kontakty uvedené na webových stránkách za účelem umožnění jejich efektivního odstranění.

  9. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující závažně či opakovaně poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  10. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 2. Uzavření kupní smlouvy

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odeslaná objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy ohledně objednávaného zboží.

  6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  8. Prodávající vynakládá veškerou péči nezbytnou k zajištění aktuálnosti a přesnosti cen na webových stránkách. Kupující však bere na vědomí, že ve výjimečných případech může v důsledku administrativní či technické chyby dojít k zobrazení zjevně nepřiměřeně nízké ceny zboží. Cena se považuje za zjevně nepřiměřeně nízkou tehdy, liší-li se významně od cen srovnatelného zboží prodávajícího, nebo od cen srovnatelného zboží nabízeného na českém trhu jinými prodejci (dále jako „zjevně nepřiměřeně nízká cena“). Domnívá-li se kupující, nebo má-li důvod se domnívat, že cena zobrazená ve webovém rozhraní obchodu je zjevně nepřiměřeně nízkou cenou, je povinen před odesláním objednávky ověřit její správnost a závaznost s prodávajícím, a to emailem na info@pavouci.cz nebo telefonicky na čísle +420 778 080 897.

  9. Smluvní poměr na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  10. Prodávající je oprávněn odmítnout, resp. zrušit objednávku, není-li možné z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží dodat kupujícímu objednané zboží, přičemž o tomto odmítnutí či zrušení objednávky je povinen kupujícího písemně či telefonicky informovat. Prodávající je oprávněn odmítnout, resp. zrušit objednávku také tehdy, objednává-li kupující zboží za zjevně nepřiměřeně nízkou cenu zobrazenou ve webovém rozhraní obchodu v důsledku administrativní či technické chyby, nepotvrdil-li kupujícímu před odesláním objednávky její správnost a závaznost.

  11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 3. Cena zboží a Platební podmínky

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   1. v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Královská cesta 147, Kolín 4, 280 02;

   2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

   3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900512457/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

   4. bezhotovostně platební kartou online;

  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, která bude zobrazena ve webovém rozhraní obchodu. Není-li uvedeno výslovně jinak, platí, že součástí kupní ceny jsou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 4. Přeprava a dodání zboží

  1. Kupující má právo zvolit si preferovaný způsob přepravy a dodání zboží před odesláním objednávky ve webovém rozhraní obchodu za cenu uvedenou tamtéž. Náklady na dodání zboží se liší podle kupujícím vybraného způsobu přepravy.

  2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 5. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal a od kupní smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pavouci.cz.

  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vracené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo rámec obvyklé manipulace se zbožím (plynoucí například z potřeby jeho ohledání či vyzkoušení). Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím-spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím-spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu-spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující-spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající uplatní nárok na úhradu škody tak, že kupujícímu zašle prostředky od něho přijaté snížené o výši úhrady škody.

  6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 6. Práva z vadného plnění, záruka za jakost

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě kupujících-spotřebitelů též § 2161 až 2174b OZ).

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží ani tehdy, je-li obal zboží při jeho převzetí od přepravce poškozen způsobem, který může nasvědčovat mechanickému poškození zboží. Zjistí-li kupující při převzetí zboží od přepravce, že je obal zboží poškozen, je kupující povinen reklamovat zásilku ihned při převzetí u přepravce, nejpozději však do dvou pracovních dnů po dodání zásilky.

  5. Práva z vadného plnění se nevztahují na vady zboží způsobené nesprávným používáním zboží, jeho nesprávným skladováním, pokusem kupujícího o opravu zboží nebo jinou nežádoucí manipulací se zbožím, která znemožňuje řádné posouzení povahy deklarované vady.

  6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží zakoupené kupujícím-spotřebitelem bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha vady vylučuje.

  7. Kupující-spotřebitel může vytknout vadu zboží v době dvou let od převzetí a uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění.

  8. Má-li zboží vadu, může kupující-spotřebitel požadovat její odstranění opravou nebo dodáním nové věci bez vady, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.

  9. Kupující-spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

   1. prodávající neodstraní oprávněně reklamovanou vadu nebo ji odmítne odstranit;

   2. se vada zboží projeví opakovaně;

   3. je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy; nebo

   4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

  10. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující může reklamaci zboží předem avizovat a domluvit podrobnosti jejího vypořádání emailem na adresu sklad@pavouci.cz.

  11. Reklamované zboží doručí kupující jeho fyzickým dodáním do kamenné prodejny prodávajícího nebo jeho odesláním na adresu PAVOUCI s.r.o., Královská cesta 147, 280 02 Kolín 4. Zboží odeslané prodávajícímu zpět na dobírku nebude prodávajícím převzato a bude kupujícímu vráceno zpět na jeho náklady. Kupující je povinen spolu s reklamovaným zbožím doručit prodávajícímu též reklamační protokol (k dispozici též v sekci „VŠE O NÁKUPU“), v němž specifikuje důvod reklamace, údaje pro případné vrácení platby a další nezbytné údaje.

  12. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění (reklamaci), potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a orientační dobu jejího trvání. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění.

  13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  14. Prodávající neposkytuje kupujícímu dobrovolnou záruku za jakost zboží, ledaže je záruka za jakost kupujícímu poskytnuta přímo výrobcem uvedením záruční doby na obalu zboží nebo v záručním listu. V takovém případě se délka záruční doby i podmínky záruky řídí údaji na obalu zboží a prohlášeními výrobce uvedenými v záručním listu zboží.

 7. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí věci kupujícím (nebo jím pověřenou osobou).

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

  3. Kupující je oprávněn zaslat prodávajícímu stížnost jakoukoli formou a v kterékoli věci a prodávající učiní vše, aby ji v přiměřené době vypořádal. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy sklad@pavouci.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ZOS, přičemž je orgánem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze spotřebitelských smluv, jež je spotřebitel oprávněn k vlastnímu návrhu iniciovat. Více informací o návrhu naleznete na www.coi.cz.

  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 8. Dárkové poukazy

  1. Kupující může ve webovém rozhraní obchodu zakoupit dárkový poukaz na některou z nabízených částek, nebo po dohodě s prodávajícím též na jinou kupujícím určenou částku Dárkový poukaz lze využít k úhradě zboží zakoupeného skrz webové rozhraní obchodu, případně k úhradě školení nebo revizí.

  2. Dárkový poukaz bude kupujícímu zaslán v podobě zalaminované kartičky na jím určenou doručovací adresu, nebo na přání kupujícího elektronicky. Způsob výběru podoby dárkového poukazu je podrobněji popsán v informacích o produktu ve webovém rozhraní

  3. Dárkový poukaz lze uplatnit ve webovém rozhraní obchodu v průběhu objednávky vyplněním jedinečného kódu uvedeného na dárkovém poukazu nebo předložením poukazu v kamenné prodejně.

  4. Dárkový poukaz je platný 1 rok od jeho zakoupení.

  5. Dárkový poukaz je nutné využít v jeho celkové hodnotě při jedné objednávce. Na dárkový poukaz se nevracejí peníze.

  6. Dárkové poukazy nelze kombinovat. Při jedné objednávce je možné uplatnit pouze jeden dárkový poukaz.

 1. Ochrana osobních údajů

  1. Pravidla ochrany osobních údajů kupujícího včetně pravidel zpracování cookies se řídí dokumentem Zásady ochrany osobních údajů zveřejněným na webových stránkách prodávajícího www.worksafety.cz.

 2. Zasílání obchodních sdělení

  1. Prodávající je v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení týkající se zboží, které je obdobné tomu, které bylo kupujícím na základě kupní smlouvy zakoupeno.

  2. Kupující má právo kdykoli odmítnout svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to buďto emailem na adresu info@pavouci.cz, nebo kliknutím na příslušný odkaz pro odhlášení odběru v příslušném obchodním sdělení.

 3. Zákaznické recenze

  1. Kupující mohou zboží zakoupené prostřednictvím webového rozhraní obchodu včetně služeb prodávajícího hodnotit prostřednictvím hodnocení s možností připojení komentářů. Prodávající zajišťuje maximální transparentnost takového hodnocení.

  2. Kupující může zakoupené zboží a služby prodávajícího hodnotit některým z následujících způsobů:

   1. Hodnocení ve webovém rozhraní obchodu: Hodnocení může u příslušného zboží udělit pouze registrovaný uživatel, přičemž může zboží hodnotit udělením počtu hvězdiček, kdy jedna hvězdička vyjadřuje nejnižší spokojenost kupujícího se zbožím a pět hvězd vyjadřuje nejvyšší spokojenost kupujícího se zbožím. U zboží je zobrazováno prostřednictvím pětihvězdičkové škály jeho průměrné hodnocení registrovanými uživateli, přičemž u hodnocení je uveden údaj o počtu hodnocení, z nichž je průměr vypočítáván. Po odeslání hodnocení registrovaným uživatelem prodávající ověří recenzi tak, že ověří platnost uživatelského účtu kupujícího a ověří, zda uživatel dané zboží od prodávajícího zakoupil. Prodávající ve webovém rozhraní obchodu nepřipustí zveřejnění hodnocení v případě, že je uděleno uživatelem, který dané zboží od prodávajícího nezakoupil.

   2. Hodnocení prostřednictvím portálu Heuréka.cz: Prodávající zjišťuje spokojenost kupujícího s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky. Prodávající je oprávněn kupujícímu takové dotazníky zaslat po každém nákupu, ledaže kupující ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v platném znění, jejich zasílání neodmítne. Kupujícím odeslané hodnocení bude automaticky zveřejněno na portálu Heuréka.cz. Prodávající nemá možnost rozhodovat o zveřejnění těchto hodnocení, odstraňovat je či jakkoli upravovat. Prodávající může na zveřejněná hodnocení pouze reagovat připojením odpovědi. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí prodávající na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujících s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby kupujících a analýz svého tržního postavení využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě doručení námitky nebudou dotazníky kupujícímu dále zasílány.

   3. Hodnocení prostřednictvím portálu Zboží.cz: Po zakoupení zboží od prodávajícího přes webové rozhraní portálu Zboží.cz bude kupujícímu do jeho e-mailové schránky automaticky doručena výzva k hodnocení obchodu či zakoupeného zboží, čímž je zajištěna autenticita případného hodnocení. Kupujícím odeslané hodnocení bude automaticky zveřejněno na portálu Zboží.cz. Prodávající nemá možnost rozhodovat o zveřejnění těchto hodnocení, odstraňovat je či jakkoli upravovat. Prodávající může na zveřejněná hodnocení pouze reagovat připojením odpovědi.

   4. Hodnocení obchodu ve vyhledávači Google.com: Uživatelé se zřízeným google účtem mohou hodnotit obchod ve vyhledávači Google.com. Tato hodnocení nejsou ověřována ani prodávajícím, ani provozovatelem vyhledávače, a prodávající tak není schopen garantovat jejich autenticitu.

   5. Hodnocení obchodu na službě Facebook: Uživatelé služby Facebook mohou hodnotit obchod či zakoupené zboží na facebookové stránce obchodu v záložce „reviews“. Tato hodnocení nejsou ověřována ani prodávajícím, ani provozovatelem služby, a prodávající tak není schopen garantovat jejich autenticitu.

 4. Doručování

  1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce. 

 1. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Objednávka a její potvrzení však budou kupujícímu přístupné v emailové schránce, jejímž prostřednictvím došlo k uzavření smlouvy ve smyslu článku 3 těchto obchodních podmínek.

  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  5. Kontaktní údaje prodávajícího:

  Doručovací adresa, provozovna a kamenná prodejna -
  PAVOUCI s.r.o., Královská cesta 147, Kolín 4, 280 02
  Hlavní tel. do obchodu: +420778080897
  Hlavní tel. kancelář + 420773606630
  email: info@pavouci.cz

   

  1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 28. 2. 2024.

 

V Kolíně dne 28.2.2024


PAVOUCI s.r.o.