Zboží skladem odesíláme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

ETW - European Tree Worker

Zkratka ETW znamená European Tree Worker neboli Evropský arborista. Jedná se o certifikaci pracovníků na stromech, která je celoevropsky uznávaná a jejíž pravidla a požadavky jsou stanoveny Evropskou arboristickou radou (European arboricultural council, EAC). Certifikace Evropský arborista je jedinou komplexní zkouškou v České republice, která zaručuje určitou úroveň odborných znalostí pro jejího držitele.

Celý proces získání ETW je dokončen úspěšným složením certifikační zkoušky. Cílem certifikační zkoušky je ověřit znalosti a dovednosti, které musí uchazeč předvést v souladu s osnovou certifikačního programu, následně pak mohou úspěšní uchazeči používat titul "Certified European Treeworker" a jejich dokladem o dosažené odborné způsobilosti je certifikační listina v anglickém jazyce.

Certifikační program je otevřeným vzdělávacím systémem, jehož zkoušku může složit kdokoliv, kdo má dostatek znalostí a dovedností k provedení prací zmíněných v osnově certifikačního programu. Teoretické otázky jsou na úrovni běžných vědomostí vycházejících z arboristické praxe. Zkušební komise je jediným výkonným orgánem rozhodujícím o připuštění uchazeče k certifikační zkoušce, přičemž nikdo nemá absolutní nárok na vstup na zkoušku. Uchazeči jsou povinni splnit následující podmínky zápisu na zkoušku. 

Uchazeči musí být vyškoleni v práci ve výškách a nad volnou hloubkou a vlastnit osvědčení o odborné způsobilosti k této práci dle platných evropských a národních předpisů a platné legislativy (součástí čestného prohlášení v přihlášce nebo kopií k přihlášce):
- Prokázat absolvování kurzu poskytování první pomoci.
- Prokázat se platným oprávněním či licencí pro práci s motorovými řetězovými pilami dle platných státních předpisů.
- Uchazeči musí prokázat alespoň jeden rok praxe v oboru péče o stromy, včetně stromolezeckých dovedností.
- Veškeré vybavení uchazeče musí procházet pravidelnou periodickou prohlídkou (revizí). Uchazeč se musí prokázat platným potvrzením. 

Uchazeči si musí opatřit veškeré nezbytné vybavení a osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou v souladu s platnými bezpečnostními požadavky vyplývajícími z příslušných předpisů našeho státu a v souladu se směrnicí EAC o bezpečnosti práce ve stromech. Zkušební komise je zplnomocněna provést přísnou inspekci vybavení uchazeče dle výše zmíněných předpisů.

Certifikační zkouška je jedno nebo dvoudenní událost a je rozdělena do dvou částí.

Teoretická část část se skládá z písemného testu, determinace dřevin, ústní zkoušky.

Písemný test, který trvá max. 60min, obsahuje 30 otázek se čtyřmi odpověďmi, z nichž alepsoň jedna je správná. Dále také obsahuje 8 otevřených otázek, na které uchazeč odpovídá svými vlastními slovy.

Determinace dřevin je v podstatě klasická poznávačka dřevin, při které je účastníkům předloženo 15 vzorků listnatých i jehličnatých dřevin, z nichž alespoň 10 z nich musí rozpoznat. Za správnou odpověď se považuje rod a druh latinsky a rod česky.

Ústní zkouška se skládá ze tří otázek a trvá cca 20 minut. Zkušebními tématy, které se vztahují i k písemnému testu, jsou:
- růst a vývoj stromů
- základní fyziologické funkce stromů
- stavba, vlastnosti a věková stadia stromů
- determinace významných taxonů dřevin
- hodnocení zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti stromů
- stanovištní podmínky a jejich vliv na růst a vývoj stromů
- výběr stromů pro trvalá stanoviště a kvalita školkařského materiálu
- ochrana přírody a jejích zdrojů v souvislosti s péčí o stromy
- základní choroby a škůdci stromů
- základní činnosti péče o stromy, zejména:
     - výsadba a přesadba stromů
     - ochrana stromů při stavební činnosti
     - statické zajištění stromů, zejména vázání korun
     - ošetření mechanických poranění stromů
     - konzervační ošetření stromů
     - řez stromů
     - metody kácení stromů
- lezecké vybavení (POZ), materiál, stroje a používané nářadí při péči o stromy (např. výsuvné žebříky, manipulační plošiny, pařezové frézy, drtiče větví atd., dále typy lezeckého vybavení atp.)
- BOZP předpisy, technické normy a jiné významné právní normy a předpisy v péči o stromy, směrnice EAC "Zásady bezpečnosti práce ve stromech", zásady bezpečnosti osob v pracovním prostoru a organizace práce
- historie oboru a významných profesních organizací u nás i ve světě

Praktická část, která zabírá dvě třetiny zkušebního času a je zahájena kontrolou vybavení, se  skládá z:
- stromolezecké zkoušky a práce v koruně (+diskuse)
- simulace číslo 1 – volitelná
- simulace číslo 2 – volitelná
- simulace číslo 3 – záchrana zraněného

Stromolezecká zkouška a práce na stromě s využitím stromolezecké lanové techniky se skládá ze tří zákroků v koruně stromu, s výškou max. 15 metrů, které musí být správně vyřešeny za použití odpovídající techniky. Maximální časový limit této zkoušky je 60min, z toho 30min je nutné strávit řezáním větví. Je nutné uříznout min. 4 suché a 4 živé větve. Chůze po větvích musí být minimálně do vzdálenosti 2/3 nejdelší větve na stromě, ale minimálně 4m od kmene. Každý účastník zkoušky musí mít svého pozemního pracovníka, přičemž všichni uchazeči si „pozemáka“ simulují navzájem. Práce pozemáka je také součástí hodnocení, hodnotí se kromě záboru také správná komunikace mezi stromolezcem a pracovníkem na zemi. Následná diskuse o provedené práci lezce ve stromě je zaměřena na praktické aspekty daných zákroků a trvá asi 15 minut.

Praktická část zkoušky zahrnuje také tři simulace. Dvě z nich jsou dopředu neznámé, účastníci se o nich dozvědí až na místě. Třetí simulace je vždy záchrana zraněného ze stromu. Čas na simulace číslo 1 a 2 je od 15 do 30 minut, na záchranu 30 minut.

Okruhy simulací jsou:
- řez stromů,
- zajištění korun stromů – vazby,
- vizuální hodnocení stavu stromů,
- výsadba stromů,
- přesadba vzrostlých stromů,
- teoretické kácení stromů (zde je výjimka a simulace je hodnocena pouze podle teoretických znalostí).

Zkušební témata u praktické zkoušky jsou:
- inspekce stromu před vlastním výstupem do koruny stromu
- metody výstupu, práce a sestupu z koruny stromu
- praktické ukázky
     - výsadby a přesadby stromů
     - řezu v korunách stromů
     - vázání korun
     - ošetření poranění dřeva a kůry
     - ochrany kořenové i nadzemní části stromů při stavební činnosti
     - ošetření poranění dřeva a kůry v kořenové zóně
     - zlepšení stanovištních podmínek stromů
     - postupného kácení stromů
- kontrola požadovaného technického a stromolezeckého vybavení zkoušeného 
- vizuální hodnocení vitality a provozní bezpečnosti stromů v terénu
- determinace nejdůležitějších chorob a škůdců stromů a ukázky jejich ochrany

Zkouška se počítá za úspěšně složenou, dosáhne-li účástník 50% úspěšnosti v každé z jednotlivých zkoušek. Vyjimkou je determinace dřevin, u které je předepsaná úspěšnost 67%. Neuspěje-li uchazeč v některé části zkoušky, může ji opakovat ve dvou opravných pokusech v následujících dvou letech. Po uplynutí této doby musí uchazeč zkoušku opakovat celou znovu.

Certifikát Evropský arborista má omezenou platnost po dobu tří let, po jejich uplynutí platnost vyprší. Lze ji obnovit tzv. recertifikací po splnění požadavků.

Více informací o certifikaci a zkoušce nalezne na stránkách www.arboristika.cz