Produkty skladem doručujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Obchodní podmínky

nové obchodní podmínky

1.1.  Internetový obchod na adrese www.worksafety.cz provozuje obchodní společnost PAVOUCI s.r.o., se sídlem Kostnická 510, Kolín 4, 280 02, IČO 27869300, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 122943, DIČ CZ27869300. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu info@worksafety.cz nebo telefonu.

1.2.  Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy dojde i v případě, že svou objednávku nabízeného zboží zašlete e-mailem na e-mailovou adresu objednavky@worksafety.cz nebo ji provedete telefonicky zavoláním na telefonní číslo +420 778 080 897. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.

1.3.  Platbu proveďte do 15 dnů od uzavření smlouvy nebo později v závislosti na vybraném způsobu platby.

1.4.  Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Od kterých smluv není možné odstoupit, naleznete v plném znění obchodních podmínek. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do okamžiku, kdy předáme zboží k přepravě nebo do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na vaše vlastní náklady do 14 od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dní od doručení odstoupení, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.

1.5.  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích z uzavřených smluv a na základě vašeho souhlasu v rozsahu specifikovaném obchodními podmínkami.


2.1.  Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží nebo digitální zboží na hmotném nosiči, dojde tím k uzavření kupní smlouvy.

2.2.   Jeho vlastníkem se stanete převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu. Pokud vám jako spotřebiteli či nepodnikající právnické osobě bude dodáno poškozené zboží, neprodleně nás o tom informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží, informujete o škodě i přepravce. Pokud vám jako podnikateli bude dodáno poškozené zboží, řešte škodu s přepravcem.

2.3.  Pokud nejste podnikatelem, máte právo do uplynutí 24 měsíců (případně ve lhůtě delší, pokud je jinde uvedena) od převzetí reklamovat vady, které se na zboží vyskytly. Jako podnikatel můžete reklamovat vady, které byly na zboží v okamžiku, kdy na vás přešlo nebezpečí škody, do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od převzetí zboží. Jak přesně zboží reklamovat co můžete v případě reklamace žádat, naleznete v obchodních podmínkách.


1.1.  Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních údajů a jejich zpracování. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2015.

1.2.  Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

 • 1.2.1.  My, čímž se rozumí obchodník, tedy obchodní společnost PAVOUCI s.r.o., se sídlem Kostnická 510, Kolín 4, 280 02, IČO 27869300, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 122943, DIČ CZ27869300.1.2.2.  Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterou může být jeden z následujících subjektů:
 •            1.2.2.1.  Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
 •            1.2.2.2.  Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu                              svého povolání.
 • 1.2.3.  Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese http://www.worksafety.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.
 • 1.2.4.  Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.
 • 1.2.5.  E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.
 • 1.2.6.  Smlouvy, kterými se rozumí následující smluvní typy:
 •            1.2.6.1.  kupní smlouvy

1.3.  Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4.  Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.5.  Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6.  Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

1.7.  Řešení stížností Vaše případné stížnosti je možné řešit

 • 1.7.1.  online v našem internetovém obchodě,
 • 1.7.2.  emailem na e-mailové adrese reklamace@worksafety.cz,
 • 1.7.3.  osobně v kterékoli naší provozovně,
 • 1.7.4.  telefonicky na telefonním čísle +420 607 172 779.1.8.  Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména: 1.8.1.  Česká obchodní inspekce,1.8.2.  živnostenské úřady,1.8.3.  Úřad pro ochranu osobní údajů

1.8.  Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

 • 1.8.1.  Česká obchodní inspekce,
 • 1.8.2.  živnostenské úřady,
 • 1.8.3.  Úřad pro ochranu osobní údajů.