Zboží skladem odesíláme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Rizikové povolání: práce ve výškách

Práce ve výškách představuje značné riziko pro bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců.

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. I přes veškerá bezpečnostní opatření se neustále vyskytují vysoké počty závažných úrazů – ať už těžkých, či dokonce smrtelných, které nejčastěji vznikají právě při pádech z výšky.

Základní povinností Vaší nebo Vašeho zaměstnavatele je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví. Praktické školení a ověřování znalostí z bezpečnosti práce ve výškách by mělo být prováděno jednou ročně. Zaměstnavatel, případně Vy jako OSVČ, je povinen vyhledávat rizika bezpečností práce, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. Zaměstnavatel je také povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit výkonu práce.

Při práci ve výškách od 1,5m nad zemí (nebo vždy nad vodou nebo jinými látkami) musí být pracovník zajištěn proti pádu. Ochrana pracovníků proti pádu by měla být provedena buďto kolektivním nebo osobním zajištěním.

Pod pojmem kolektivní zajištění se rozumí ochranné a záchytné konstrukce (např. ochranné zábradlí, lešení). Požadavky na tyto prostředky uvádějí příslušné normy a vždy je nezbytné dodržovat návody pro montáž a používání, které jsou dodávány s těmito konstrukcemi, případně i konkrétně navržené technologické postupy.

Osobní jištění (prostředky proti pádu) se používá v případech, kdy charakter práce neumožňuje nebo značně komplikuje použití technické konstrukce. Před pádem je nutné chránit nejen pracovníky, ale i veškerý materiál jako jsou nářadí a pomůcky. Ty musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem nejen během práce, ale i po jejím skončení. Prostory, nad kterými se pracuje, by měly být zajištěny tak, aby nedošlo k ohrožení jak pracovníků, tak zájmu jiných osob.

Práce ve výškách patří zejména do oboru stavebnictví, které je spolu s dopravou evidováno jako nejrizikovější pracovní odvětví. Mezi hlavní příčiny patří zejména nedodržení bezpečnostních požadavků při práci ve výškách a při manipulaci s těžkými předměty. Podle statistiky z roku 2010 bylo 35,2% pracovních úrazů způsobeno přímo pádem osoby, těsně v závěsu (33,9%) se umístily úrazy způsobené pádem předmětů, poranění ostrými hranami či úrazy těžkými předměty, s nimiž bylo v dané chvíli manipulováno. Třetí místo obsadily s 8,7% pracovní úrazy způsobené v důsledku používání nářadí, náčiní či ručně ovládané přístroje.

Společnost Pavouci s.r.o. již léta působí v oblasti školení bezpečnosti práce ve výškách a snaží se Vám, našim zákazníkům, přinášet vždy aktuální informace a postupy v otázce bezpečnosti Vás i Vašich spolupracovníků. Velmi rádi bychom Vás proto požádali o spolupráci při zlepšování našich služeb. Stal se Vám nebo Vašemu známému nějaký úraz při práci ve výškách? Byli bychom Vám moc vděčni, pokud byste si našli chvilku a poslali nám anonymní popis dané nehody, abychom mohli na základě Vašich podkladů zpracovat nejčastější možná rizika, která se v našem oboru vyskytují. Rádi bychom použili Vaše poznatky z praxe při našich školeních, workshopech či pracovních setkáních či článcích na webu, abychom se všichni společně mohli v budoucnu vyvarovat podobným chybám a naše práce se stala bezpečnější. Vaše zkušenosti s nehodami posílejte prosím na info@worksafety.cz.

Čtěte dále k tématu:
Úrazovost na staveništích v letech 2011–2013; vývoj, trendy, vlivy
Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2013
Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny z roku 2013
10 nejčastějších pracovních úrazů a a poškození zdraví z práce a způsoby, jak jim předcházet