Zboží skladem odesíláme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Český certifikovaný arborista

Český certifikovaný arborista (dále jen ČCA) je certifikační program, který vznikl v roce 2006 pod garancí Českého svazu ochránců přírody a v roce 2011 přešel pod záštitu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Jeho cílem je vytvořit dostatečnou databázi odborníků, kteří splňují základní předpoklady pro vykonávání kvalitní a kvalifikované práce v arboristických disciplínách. Systém certifikací současně podporuje vzdělávání a kvalifikační růst pracovníků v jednotlivých úrovních péče o stromy. Certifikační program ČCA funguje ve spolupráci se Sekcí péče o dřeviny, Společností pro zahradní a krajinou tvorbu a Českým svazem ochránců přírody.

Certifikace ČCA je založena na vykonání teoretické a praktické zkoušky před odbornou komisí. Po úspěšném složení zkoušky obdrží účastník certifikát potvrzující jeho odbornou způsobilost. Certifikát má platnost 3 roky, poté jej účastníci prodlužují a dokládají tak průběžné vzdělávání v oboru, případně jej obnovují vykonáním nové zkoušky.

Úroveň certifikací:
I.    Český certifikovaný arborista - Základní úroveň
II.   Český certifikovaný arborista - Konzultant
III.  Specialista pro práci se stromolezeckou technikou
IV.   Specialista pro práci s plošinou


I.  Český certifikovaný arborista - Základní úroveň 

Český certifikovaný Arborista (dále jen ČCA) provádí činnosti na dřevinách dostupných ze země nebo nízkého žebříku s cílem udržet je zdravé a bezpečné. Jedná na základě arboristických znalostí, přičemž bere v úvahu nejen aspekty ochrany přírody a životního prostředí člověka, ale i příslušné bezpečnostní předpisy. Činnosti spojené s péčí o dřeviny vyžadují důkladný a vysoce kvalifikovaný výcvik se zvláštním důrazem na bezpečnost práce. Péče o dřeviny se skládá z výsadby, kontroly a ošetřování keřů a stromů.

Hlavní okruhy činnosti arboristy jsou: výsadba stromů a keřů, kontrola stromů a keřů, ošetřování stromů a keřů. 
Rozsah požadovaných znalostí: Základy péče o dřeviny. 

ČCA musí být schopen:
-  znát elementární biologické základy péče o dřeviny, aby byl schopen správně provádět zadaná arboristická opatření,
-  určit nejdůležitější dřeviny ve svém pracovním prostoru,
-  znát základní reakce dřevin poranění a stresové faktory,
-  znát vliv dřevin na okolní prostředí. 

Cílem zkoušky je prověřit předpoklady uchazečů pro odborně způsobilou a bezpečnou realizaci opatření v souvislosti s péčí o dřeviny a s využitím příslušné techniky.

Hlavní oblasti, ve kterých jsou účastníci prověřováni: biologické základy péče o dřeviny, dendrologie (znalost dřevin), nejvýznamnější choroby a škůdci na dřevinách, způsoby technologie výsadby, kontroly, ošetření a kácení stromů, praktické dovednosti při výsadbě, kontrole, ošetření a kácení stromů, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP).

Arboristická péče v praxi
ČCA musí: Rozumět úkolům a oblastem činnosti péče o dřeviny a být schopen obsluhovat a udržovat materiál, stroje a používané nářadí. Znát a dodržovat platné technické normy a bezpečnostní předpisy a rozumět předpisům souvisejících s bezpečností práce, bezpečností osob v pracovním prostoru a pravidlům organizace práce.
Rozumět a používat běžné pracovní postupy při:
- výsadbě a přesadbě keřů a stromů, 
- ochraně keřů a stromů při stavební činnosti či výkopových pracích, 
- ochranně před poraněním a při vlastním ošetření poranění stromů, 
-  řezu keřů a stromů, 
-  kácení stromů bez použití výškových technik (ze země) do průměru 15 cm. 
Dále musí: 
-  rozumět a být schopen použít a udržovat základní vybavení, které umožňuje bezpečný výstup do výšky 3,5m bez použití stromolezecké techniky např. žebříky.
-  řešit běžné situace, kdy se péče o dřeviny dostává do kolize s ochranou přírody (např. ptačí hnízda, hmyz v dutinách apod.).


II. Český certifikovaný arborista - Konzultant

Konzultant provádí poradenskou činnost související s ochranou a péčí o jednotlivé dřeviny, zejména rostoucí mimo les. Bere v úvahu funkce dřevin v daném prostoru, aspekty ochrany přírody a životního prostředí člověka i příslušné právní normy a bezpečnostní předpisy. Těžištěm působení je poradenská činnost související s ochranou a péčí o jednotlivé exempláře dřevin. Je možným konzultantem či spolupracovníkem ostatních profesí (např. krajinářských architektů, správců zeleně) při řešení problematiky, přesahující úroveň jednotlivých exemplářů dřevin (např. péče o skupiny či porosty dřevin a dřeviny, jež jsou součástí komponovaných celků).

Český Certifikovaný Arborista - Konzultant je druhou úrovní certifikačního programu. Každý zájemce tedy musí zároveň splnit, případně prokázat, že již splnil úroveň první - Český Certifikovaný Arborista.

Hlavní okruhy činností arboristy - konzultanta:
- hodnocení biologických vlastností jednotlivých exemplářů dřevin,
- fyziologická kondice včetně fytopatologických aspektů,
- biomechanické vlastnosti, včetně vlivu na provozní bezpečnost,
- vliv pěstebního stavu na výše uvedené vlastnosti,
- inventarizace dřevin zaměřená na oblasti uvedené v předchozím bodu,
- návrhy pěstebních opatření jednotlivých exemplářů dřevin,
- návrhy ochranných opatření, zejména při stavební činnosti,
- návrhy technických opatření pro zajištění příznivých stanovištních podmínek,
- hodnocení a návrhy postupů související se zachováním a rozvojem biodiverzity,
- stanovování hodnoty dřevin.

Cílem zkoušky je prověřit předpoklady účastníků odpovídajícím způsobem zhodnotit stav stromů a navrhnout adekvátní způsob arboristického ošetření.

Hlavní oblasti, v nichž jsou znalosti a zkušenosti účastníků prověřovány: biologické základy péče o dřeviny, dendrologie (znalost stromů), fytopatologie (znalost dřevokazných hub, chorob a xylobiontního hmyzu), techniky ošetření stromů, metodiky hodnocení stavu stromů a vyčíslení jejich hodnoty.


III. Specialista pro práci se stromolezeckou technikou

Specialista pro práci stromolezeckou technikou (ČCA Stromolezec) provádí ošetření dřevin se znalostí využití speciálních stromolezeckých technik. Je způsobilý bezpečně a odborně správně realizovat jak běžné, tak i speciální typy ošetření. Provádí činnosti na dřevinách s cílem udržet je zdravé a bezpečné. Jedná na základě aforistických znalostí, přičemž bere v úvahu nejen aspekty ochrany přírody, životního prostředí a příslušné bezpečnostní předpisy. Činnosti spojené s péčí o dřeviny vyžadují důkladný a vysoce kvalifikovaný výcvik se zvláštním důrazem na bezpečnost práce.

Obsahová náplň certifikační zkoušky:

1. Základní péče o stromy
ČCA Stromolezec musí být schopen:
- vysvětlit základní pravidla růstu a vývoje, funkce, stavby a věkových stádií stromů, aby správně rozhodl o použití příslušných arboristických opatření,
- vzít v úvahu přirozené složky stanoviště a rozumět jejich vlivu na růst na vývoj stromů, aby správně rozhodl o použití příslušných arboristických opatření,
- určit nejdůležitější dřeviny ve svém pracovním prostoru. Určit kvalitu školkařského materiálu,
- vzít v úvahu strom jako biotop a určit případné odlišnosti ošetření při střetu s organismy na strom vázanými (ptačí hnízda, hmyz v dutinách apod.).
- určit základní choroby, škůdce a abiotické zátěže stromů.

2. Arboristické standardy v praxi
ČCA Stromolezec musí:
- rozumět úkolům a oblastem činnosti péče o stromy a být schopen obsluhovat a udržovat materiál, stroje a používané nářadí,
- dodržovat relevantní národní bezpečnostní předpisy a směrnici Evropské arboristické rady EAC "Zásady bezpečnosti práce ve stromech",
- rozumět a používat běžné pracovní postupy při: zlepšení stanovištních podmínek stromu,výsadbě mladých a přesadbě vzrostlých stromů, ochraně strom při stavební činnosti či výkopových pracích, statickém zajištění (vázání) korun stromů, ochraně před poraněním a při vlastním ošetření poranění stromů, řezu stromů, kácení stromů,
- rozpoznat provozně nebezpečné stromy a důležitá poškození stromů,
- rozumět a být schopen použít a udržovat stroje a vybavení jako jsou žebříky, speciální stromolezecké vybavení a manipulační plošiny a rozhodovat se o použití vhodně výškové techniky,
- rozumět předpisům souvisejících s bezpečností práce, bezpečností osob v pracovním prostoru a pravidlům organizace práce,
- rozumět všem významným právním normám a předpisům (včetně předpisů pracovně právních), které se týkají oboru jeho činnosti,
- znát základy poskytnutí první pomoci a transportu raněného z koruny stromu na zem,
- rozpoznat možné kolize ošetření dřevin s ochranou přírody ve vztahu stromu jako biotopu a navrhnout řešení.


IV.  Specialista pro práci s plošinou

Specialista pro práci s plošinou (ČCA Plošinář) provádí ošetření dřevin výhradně s využitím vysokozdvižné plošiny. Je způsobilý bezpečně a odborně správně realizovat jak běžné, tak i speciální typy ošetření. Provádí činnosti na dřevinách s cílem udržet je zdravé a bezpečné. Jedná na základě arboristických znalostí, přičemž bere v úvahu nejen aspekty ochrany přírody, životního prostředí, ale i příslušné bezpečnostní předpisy. Činnosti spojené s péčí o dřeviny vyžadují důkladný a vysoce kvalifikovaný výcvik se zvláštním důrazem na bezpečnost práce.

Obsahová náplň certifikační zkoušky:

1. Základy péče o stromy
ČCA Plošinář musí být schopen:
- vysvětlit základní pravidla růstu a vývoje, funkce, stavby a věkových stádií stromů, aby správně rozhodl o použití příslušných arboristických opatření,
- vzít v úvahu přirozené složky stanoviště a rozumět jejich vlivu na růst a vývoj stromů, aby správně rozhodl o použití příslušných aforistických opatření,
- určit nejdůležitější dřeviny ve svém pracovním prostoru,
- určit kvalitu školkařského materiálu,
- vzít v úvahu strom jako biotop a určit případné odlišnosti ošetření při střetu s organismy na strom vázanými (ptačí hnízda, hmyz v dutinách apod.),
- určit základní choroby, škůdce a abiotické zátěže stromů.

2. Arboristická péče v praxi
ČCA Plošinář musí:
- rozumět úkolům a oblastem činnosti péče o stromy a být schopen obsluhovat a udržovat materiál, stroje a používané nářadí,
- dodržovat relevantní národní bezpečnostní předpis a směrnici Evropské arboristické rady EAC "Zásady bezpečnosti práce ve stromech",
- rozumět a používat běžné pracovní postupy při: zlepšení stanovištních podmínek stromu, výsadbě mladých a přesadbě vzrostlých stromů, ochraně stromů při stavební činnosti či výkopových pracích, statickém zajištění (vázání) korun stromů, ochraně před poraněním a při vlastním ošetření poranění stromů, řezu stromů, kácení stromů,
- rozpoznat provozně nebezpečné stromy a důležitá poškození stromů,
- rozumět a být schopen použít a udržovat stroje a vybavení jako jsou žebříky a manipulační plošiny a rozhodovat se o použití vhodné výškové techniky,
- rozumět předpisům souvisejících s bezpečností práce, bezpečností osob v pracovním prostoru a pravidlům organizace práce,
- rozumět všem významným právním normám a předpisům (četně předpisů pracovně právních), které se týkají oboru jeho činnosti,
- znát základy poskytnutí první pomoci a transportu raněného z koruny stromu na zem,
- rozpoznat možné kolize ošetření dřevin s ochranou přírody ve vztahu stromu jako biotopu a navrhnout řešení.


Požadavky certifikační zkoušky

Předpoklad pro připuštění k certifikační zkoušce: účastníci musí ke zkoušce doložit, že byli proškoleni o BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), jehož součástí je i nařízení vlády 362/2005 Sb. (Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) se zaměřením na práci s žebříkem. Toto proškolení může být staré maximálně 24 měsíců.

Průběh zkoušky

Součástí zkoušky je teoretická část a demonstrace (praktické části) v terénu. U certifikační zkoušky jsou požadovány znalosti Arboristických standardů. Součástí praktické demonstrace v terénu bude i ověření znalostí problematiky formou pokládaných dotazů a vybraných otázek od zkoušejících.

Teoretická část se skládá z:
- identifikace základních druhů dřevin (20 vzorků – český, latinský název), 
- písemného testu, který obsahuje 50 testových otázek.

Demonstrace v terénu se skládá z:
- výsadby stromu,
- výchovného řezu stromů, po výsadbové péče.

Povinné vybavení uchazeče

Nůžky - dvousečné, ostré (musí stříhat papír), plně funkční (musí mít pouzdro)
Pilka - 10 zubů do palce, případně vhodnou pilku pro výchovné řezy, plně funkční pilku (musí mít pouzdro)
Vhodné oblečení - pracovní oděv a pracovní kotníková obuv, pracovní rukavice

Pracovní nářadí musí být ostré, kvalitní, čisté a připravené k použití. Nářadí je nepřenosné, každý účastník musí mít vybavení své. Veškeré vybavení bude před zahájením certifikační zkoušky komisaři zkontrolováno a musí odpovídat daným požadavkům. Pokud účastník nebude mít vhodné oblečení či nářadí, nebude připuštěn ke zkoušce.

Vyhodnocení zkoušky

Uchazeč úspěšně splnil zkoušku, pokud:
- dosáhl za identifikační zkoušku z dendrologie 70 % (maximum dosažených bodů – 40), 
- dosáhl za písemný test min. 60 % (maximum dosažených bodů – 50), 
- v adekvátním rozsahu (min. 70 %) splnil všechny body praktické demonstrace a nedopustil se hrubých technologických chyb, včetně odpovědí na otázky komisařů.

Při praktické zkoušce je rozhodující odborné posouzení zkušebních komisařů.

Pro získání certifikace Český certifikovaný arborista musí uchazeč úspěšně splnit všechny části: identifikaci dřevin, písemný test a demonstraci v terénu. 

Pokud uchazeč nesplní pouze jednu část certifikační zkoušky, může při následujícím termínu opakovat pouze tu část, kterou nesplnil. Opravu certifikační zkoušky si musí uchazeč splnit nejpozději do jednoho roku, v případě delší prodlevy bude muset uchazeč opět absolvovat celu certifikační zkoušku. V případě nesplnění 2 a více částí musí zájemce o certifikaci opakovat zkoušku celou.


Doporučená přípravná školení a literatura

Řez stromů
Výsadba stromů
Základy péče o dřeviny rostoucí mimo les
Kvalita, jakost a výsadba stromu
Řez stromů - Řada A - Standardy péče o přírodu a krajinu
Kolařík, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les I., Vlašim, ČSOP, 2004


Zdroj informací:
Arborista.mendelu.cz Český certifikovaný arborista[online]. [cit. 2016-06-21]. Dostupné z: http://arborista.mendelu.cz/